அசிங்கப்படுத்தி வெளியேற்றப்பட்ட லெட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்